ரம்மி காஅப்பா விரைவில் வருகிறார்.
அவரது பெயரை யூகியுங்கள். எளிதில் பணம் வெல்லலாம்!

You will be redirecting to the KhelPlayRummy.com site....

உங்கள் பங்கேற்புக்கு நன்றி.

வெற்றியாளர்கள் விரைவில் அறிவிக்கப்படுவார்கள். கவனித்துக் கொண்டிருங்கள்.

கீழ்வரும் பெயர்களில் ஏதேனும் ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்து யூகியுங்கள்.

உங்கள் விவரங்களை நிரப்புங்கள் (எல்லா கட்டங்களும் கட்டாயமானவை)