రమ్మీ పెద్దప్ప - త్వరలో మీ ముందుకి వస్తున్నాడు.
అతని పేరేమిటో ఊహించి చెప్పండి. సులభంగా గెలుచుకునే బహుమానం!

You will be redirecting to the KhelPlayRummy.com site....

పోటీలో భాగంవహించినందుకు కృతఙతలు.

గెలుపొందినవారి పేర్లను త్వరలోనే ప్రకటిస్తాము. మాతో ట్యూన్ అయివుండండి!

పేరును ఊహించి చెప్పేందుకు ఈ క్రింది వాటిలే ఏదో ఒకటి ఎంచుకోండి.

మీ వివరాలను పూరించండి (అన్నిటినీ తప్పక పూరించవలసివుంటుంది)